Hình ảnh tổng hợp bonsai ôm đá phần 2

Thứ Sáu, 25/11/2011 Tình cây và đá, những tác phẩm tuyệt đẹp của những nghệ nhân bonsai quốc tế.

Bonsai bám đá 1

Bonsai bám đá 1

Bonsai bám đá 2

Bonsai bám đá 2

Bonsai bám đá 3

Bonsai bám đá 3

Bonsai bám đá 4

Bonsai bám đá 4

Bonsai bám đá 5

Bonsai bám đá 5

Bonsai bám đá 6

Bonsai bám đá 6

Bonsai bám đá 7

Bonsai bám đá 7

Bonsai bám đá 8

Bonsai bám đá 8

Bonsai bám đá 9

Bonsai bám đá 9

Bonsai bám đá 10

Bonsai bám đá 10

Bonsai bám đá 11

Bonsai bám đá 11

Bonsai bám đá 12

Bonsai bám đá 12

Bonsai bám đá 13

Bonsai bám đá 13

Nguồn:
Bonsai ôm đá, bonsai bám đá, bonzai đá, bon sai đá,