Bộ sưu tập 63 cây bonsai Nhật Bản tặng Mỹ phần 9

Thứ Hai, 7/11/2011 Bộ sưu tập 53 cây bonsai của Nhật Bản tặng Mỹ vào năm 1976. Các cây của những nghệ nhân Bonsai Nhật Bản được lựa chọn bởi Hiệp hội Bonsai Nippon tới nay bộ sưu tập đã lên đến 63 cây. Phần 9

Ulmus davidiana var. japonica | Japanese Elm

Ulmus davidiana var. japonica | Japanese Elm

Donor: Shyunichi Sato | In Training Since 1906

Pseudocydonia sinensis | Chinese Quince

Pseudocydonia sinensis | Chinese Quince

Donor: Etsusaboro Shina | In Training Since 1876

Camellia japonica 'Higo' | Japanese Camellia

Camellia japonica 'Higo' | Japanese Camellia

Donor: Nippon Bonsai Growers Cooperative, Kyushu Branch | In Training Since 1875

Diospyrus kaki | Japanese Persimmon

Diospyrus kaki | Japanese Persimmon

Donor: King Hassen II | In Training Since 1893

Pinus parviflora | Japanese White Pine

Pinus parviflora | Japanese White Pine

Donor: King Hassen II | In Training Since 1832

Nguồn:
Bonsai Nhật Bản đẹp , Bon sai hiếm,