Ý tưởng tạo dáng bonsai hay

Thứ Tư, 8/2/2012 Tác phẩm mà Robert Steven đã thực hiện thật tuyệt vời từ phác thảo ý tưởng tạo dáng cây đến việc triển khai.

Ban đầu với phôi sam hương

   
Bonsai hiện đại người ta hay làm kiểu chi trong chi, tàn nối tàn...
Ông đã thiết kế ý tưởng như sau
   
Bonsai hiện đại người ta hay làm kiểu chi trong chi, tàn nối tàn...

Và các bạn hãy xem ông thực hiện qua các giai đoạn
   
Bonsai hiện đại người ta hay làm kiểu chi trong chi, tàn nối tàn...

   
Bonsai hiện đại người ta hay làm kiểu chi trong chi, tàn nối tàn...

Tác phẩm hiện giờ
   
Bonsai hiện đại người ta hay làm kiểu chi trong chi, tàn nối tàn...

Thật đáng khâm phục!

Nguồn: Author Post
tác phẩm,ý tưởng,hiện đại, tạo dáng bonsai,